NAIK, K. B.; NATARAJ, S. K.; KUMAR, D. P.; SHADAKSHARI, Y. G.; SEETHARAMU, G. K.; VEUGOPALAN, R.; JAYAPRASAD, K. V. Evaluation of ornamental sunflower for value addition. Journal of Horticultural Sciences, v. 13, n. 1, p. 116-118, 30 Jun. 2018.