(1)
Naik, K. B.; Nataraj, S. K.; Kumar, D. P.; Shadakshari, Y. G.; Seetharamu, G. K.; Veugopalan, R.; Jayaprasad, K. V. Evaluation of Ornamental Sunflower for Value Addition. J Hortic Sci 2018, 13, 116-118.