(1)
Varalakshmi, B.; Rao, V. K.; Naik, G. Antioxidant-Rich Amaranth Varieties, Arka Samraksha and Arka Varna. J Hortic Sci 2011, 6, 163-165.