(1)
Varalakshmi, B.; Rao, V. K.; Sudhakar Rao, D. V.; Tiwari, R. B.; Prabhakar, M. High-Yielding Multicut Coriander Variety, Arka Isha. J Hortic Sci 2012, 7, 91-93.