(1)
Bhat, N.; Dinesh, M. R.; Vageeshbabu, H. S.; Acharya, G. C.; Dash, S. N.; Swain, S. C. Determination of Mutagenic Sensitivity and Its Manifestations on Papaya (Carica Papaya L.) Cv. Arka Prabhath. J. Hortic. Sci. 2023, 18, 27-34.