(1)
Kavitha, P.; Shivashankara, K. S.; Roy, T. K.; Pavithra, K. C.; Rao, V. K.; Sadashiva, A. T.; Ravishankar, K. V.; Sathish, G. J. Metabolite Profiling for Six ’B’ Vitamins Using LC-MS in Tomato Genotypes at Different Stages of Fruit Maturity. J. Hortic. Sci. 2015, 10 (1), 30-37. https://doi.org/10.24154/jhs.v10i1.150.